Persoonlijke gegevens en cookiebeleid

Laatst bijgewerkte datum: 25/01/2019

1. Doelstelling van dit beleid

Dit privacy- en cookiebeleid ("Beleid") beschrijft hoe Brillen24 SA persoonsgegevens verzamelt en verwerkt bij het gebruik van haar websites (de "Websites"), namelijk: www.glasses24.com, www.opticien24.com, www.brillen24.be, www.brillen24.nl, www.optica24.es, www.optica24.pt.

Het specificeert ook uw rechten en onze plichten, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016-679, beter bekend onder de afkorting AVG) en de toegepaste nationale wetgeving, indien van kracht. Wij herinneren u eraan dat de gebruikers van de site 16 jaar of ouder moeten zijn en dat de aankopen voorbehouden zijn aan volwassenen.

2. Gegevensbeheerder

Brillen24 NV, een vennootschap onder Belgisch recht, met als vestigingsplaats Louizalaan 364, 1050 Brussel - België, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens op de websites: 

www.glasses24.com
www.opticien24.com
www.brillen24.be
www.brillen24.nl
www.optica24.es
www.optica24.pt

Voor meer informatie over Brillen24 NV, zie de juridische informatie.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Brillen24 NV heeft een Functionaris voor gegevensbescherming opgericht (of Data Protection Officer - DPO), die bereikbaar is op het hiervoor bestemde e-mailadres of schriftelijk op het adres Brillen24 NV, Louizalaan 364, 1050 Brussel, België.

4. Concept van persoonsgegevens

Volgens artikel 4.1 van het AVG wordt onder persoonsgegevens verstaan: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; gespecificeerd wordt dat iedere natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door de toekenning van een identificatienummer zoals een naam, locatiegegevens, een online-identificatienummer of een of meer specifieke kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische of economische identiteit van die natuurlijke persoon uitdrukken, als identificeerbaar wordt beschouwd.

5. Waarom worden uw gegevens verzameld? Op welke juridische grond? Wie is betrokken? Welke gegevens en voor hoe lang?

De volgende tabel informeert u over de persoonlijke gegevens die u ons kunt of moet verstrekken, afhankelijk van het gebruik van onze sites.

Waarom worden uw gegevens verzameld en verwerkt? Op welke wettelijke basis? Welke mensen zijn hierbij betrokken? Over welke gegevens gaat het? (met uitzondering van cookies) Hoe lang worden ze bewaard?
Om uw abonnement op nieuwsbrieven te beheren
en onze communicatieacties uit te voeren
Om aan uw verzoeken te voldoen
Wettelijke belangen Bezoekers die zich aanmelden voor de nieuwsbrief, gebruikers die een account hebben geopend en klanten van de website E-mail adres Totdat u zich uitschrijft/afmeldt (link te vinden in de communicatie e-mails, nieuwsbrieven en dit beleid)
Om uw gebruikersaccount of klantenaccount te kunnen beheren Wettelijke belangen Gebruikers die een account hebben geopend en klanten van de site E-mail adres, voornaam, geboortedatum (optioneel), postadres (optioneel) Totdat u een verzoek indient om uw account te sluiten (buiten de gegevens met betrekking tot uw bestellingen om juridische redenen)
Om uw bestelling te beheren (precontractuele maatregelen, sluiting van het contract en uitvoering van de bestelling) Contract (AV) Klanten van de website (bestelling bevestigd) Naam, Voornaam, e-mailadres, adres, vast telefoonnummer en/of mobiel nummer (voor aanvullende informatie en/of levering), geboortedatum (indien nodig).
Foto (optioneel) om uw pupilafstand te berekenen als u wilt dat wij dit voor u berekenen.
Medisch voorschrift (optioneel maar sterk aanbevolen)
De gegevens met betrekking tot de bestelling worden bewaard binnen de door de handels- en belastingwetgeving voorgeschreven termijnen (tussen 6 en 10 jaar).
Uw betalingsgegevens worden door de betreffende dienstaanbieders opgeslagen volgens de gekozen betaalmethode door de klant
Om onze online testmodule te gebruiken Wettelijke belangen Elke gebruiker van de site die het wenst Foto (er wordt geen koppeling met andere identificatiegegevens verwerkt in onze servers) 12 maanden na het uploaden
Om u in staat te stellen uw mening over onze producten en diensten achter te laten Wettelijke belangen Elke gebruiker van de site die het wenst Voornaam Totdat u een verzoek tot verwijdering indient

• Specifiek punt over gezondheid (correctiegegevens) en fysieke (interpupilaire afstandsmetingen) gegevens

De verwerking van correctiegegevens en interpupilaire afstandsmetingen is essentieel om ervoor te zorgen dat corrigerende glazen worden geproduceerd in overeenstemming met de behoeften van de klant. Daarom vragen wij u ons dit soort gegevens te verstrekken. Ze zijn nodig voor de uitvoering van bestellingen met corrigerende glazen. U kunt deze gegevens invullen bij uw bestelling en/of een recept bijvoegen ter ondersteuning van uw bestelling (in het bijzonder voor terugbetalingsdoeleinden waar mogelijk). Wanneer u deze gegevens verstrekt, worden deze door Brillen24 opgeslagen en opgenomen in uw bestelling. Wanneer u ervoor kiest om de interpupilaire afstandsberekening van Brillen24 te gebruiken, worden de resultaten door Brillen24 opgeslagen en opgenomen in uw bestelling.

U erkent dat u op de hoogte bent en gaat ermee akkoord dat wanneer u ons dit soort gegevens en documenten verstrekt, Brillen24 deze aan derden zal doorgeven. Brillen24 heeft ervoor gezorgd dat haar partners die de Producten vervaardigen, voldoen aan de veiligheidsmaatregelen die in overeenstemming zijn met de huidige wetgeving.

In het geval dat de toepasselijke nationale wetgeving een eventuele terugbetaling van de op onze sites aangekochte producten toestaat, zullen de facturen van Brillen24 de corrigerende opmetingen en de afmetingen van de inter-pupilaire afstand vermelden. De persoon van wie de gegevens voor dit doel worden verwerkt, wordt naar behoren in kennis gesteld van de verwerking van deze gegevens voor dit doel.

De gegevens met betrekking tot correcties, voorschriften en interpupillaire afstandsgegevens die door de klant bij het plaatsen van een bestelling worden meegedeeld, worden gedurende de gehele bewaartermijn van de bestelling bewaard, d.w.z. 10 jaar na de datum van aankoop.

6. Aanvullende informatie over de online testmodule

Brillen24 SA biedt op haar sites software-oplossingen aan waarmee u de brillen die u leuk vindt kunt uitproberen. De foto die u uploadt of de foto die u neemt uit de tool die beschikbaar zijn op onze sites worden uitsluitend voor deze doeleinden gebruikt en worden niet doorgegeven aan derden.

Bij het online uitproberen worden geen identificatiegegevens (zoals uw naam, voornaam, leeftijd, enz.) gekoppeld aan de afbeeldingen of foto's die u gebruikt. Afbeeldingen of foto's worden uitsluitend als niet identificeerbare gegevensstromen op onze servers opgeslagen. Alleen het tekstbestand dat op uw computer wordt geïnstalleerd wanneer u verbinding maakt met onze sites om u te herkennen wanneer u verbinding maakt (zie het gedeelte over cookies hieronder) stelt u in staat om uw foto's/passende afbeeldingen weer te geven wanneer u onze sites bezoekt.

7. Beheer van kennisgevingen en bescherming van uw persoonlijke gegevens

U heeft de mogelijkheid om uw mening te geven over onze producten en diensten. Om uw privacy te respecteren en uw gegevens te beschermen, raadt Brillen24 SA u aan om enkel uw voornaam te vermelden. Gebruikers die hun naam wensen te vermelden, doen dit onder hun eigen verantwoordelijkheid. Gebruikers die hun opgegeven naam en/of commentaar wensen te verwijderen, worden verzocht om de procedure "Rechten van personen en hoe zij hun rechten kunnen uitoefenen" te volgen die in dit Beleid is vastgelegd door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

Vanaf hun verschijning zijn uw beoordelingen eigendom van Brillen24 SA.

8. Beheer van uw betaalgegevens

De betaalgegevens die u aan ons overmaakt, worden doorgegeven aan de betaalprovider die op het moment van uw aankoop is aangegeven. Deze overdrachten vinden plaats in beveiligde modus (https) in overeenstemming met de betreffende normen. Wij bewaren geen betalingsgegevens op onze servers. De terugbetaling gebeurt ook via betaalproviders.

9. Veiligheidsmaatregelen

BRILLLEN24 SA maakt gebruik van technologieën voor de bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens die binnen de IT-sector erkend zijn als industriële standaarden voor de persoonlijke gegevens die het verzamelt en verwerkt. Dit geldt in het bijzonder voor https (SSL-protocol) berichten op onze Websites, toegang voorbehouden voor een categorie van haar personeel met een geheimhoudingsplicht en het gebruik van antivirussoftware.

10. Overdracht van persoonsgegevens

Wij geven uw gegevens alleen door wanneer de aard van de betreffende maatregel dit rechtvaardigt. In geen geval worden ze doorgegeven voor reclamedoeleinden ten bate van derden.

Voor onze publiciteitsacties (nieuwsbrieven) geven wij uw gegevens door aan onze onderaannemer, in het bijzonder in overeenstemming met de veiligheidseisen van AVG.

Voor het beheer van uw bestellingen en retourzendingen sturen wij uw gegevens door naar onze partners, dochterondernemingen en onderaannemers in overeenstemming met de huidige wetgeving. Om precies te zijn hebben wij ervoor gezorgd dat de overgedragen gegevens strikt beperkt blijven tot de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de bestelling. Daarnaast zijn er, waar nodig, standaard contractbepalingen gesloten om specifiek de bescherming van de overgedragen gegevens te waarborgen.

11. Rechten van personen en hoe zij hun rechten kunnen uitoefenen

In overeenstemming met de huidige wetgeving heeft de betrokkene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, de mogelijkheid om de volgende rechten uit te oefenen: 

  • recht van toegang tot de hen betreffende persoonsgegevens,
  • recht op wijziging van de hen betreffende persoonsgegevens,
  • het recht op verwijdering van de hen betreffende persoonsgegevens,
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens of om de verwerking ervan te beperken, op voorwaarde dat de wettelijke gronden voor de verwerking van de gegevens in acht worden genomen (met name de goede uitvoering van de opdracht - de uitvoering van de AV - kan de onmogelijkheid rechtvaardigen om gebruik te maken van zijn recht om bezwaar te maken of om de door de betrokkene gevraagde verwerking te beperken)
  • recht op gegevensoverdracht,
  • wanneer de verwerking gebaseerd is op toestemming, het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken,
  • het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Om deze rechten uit te oefenen, moet u uw verzoek, met vermelding van uw e-mailadres, uw volledige naam en het onderwerp van uw verzoek, als volgt verzenden: "uitoefening van het recht op persoonsgegevens", op :

  • per e-mail aan het adres:
  • of per post naar BRILLLEN24, Louisalaan 364, 1050 Brussel - BELGIË

Als veiligheidsmaatregel moet de aanvrager bewijzen dat hij houder is van de rechten op de betrokken persoonsgegevens. Hiervoor moet de aanvraag worden verzonden vanaf het e-mailadres dat is geregistreerd op de site die wordt beheerd door Brillen24 SA. Indien niet wordt de aanvraag afgewezen. Indien de aanvrager dit e-mailadres niet meer kan gebruiken, is het aan hem om op een andere, betrouwbare manier aan te tonen dat hij de eigenaar is van de gegevens in kwestie.

Gezien de technische beperkingen, bevestigt u dat u ervan op de hoogte bent dat BRILLLEN24 SA uw aanvraag binnen een termijn van maximaal 30 dagen na ontvangst zal behandelen.

12. Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn kleine tekstbestanden die door onze webapplicatie op uw computer worden opgeslagen en waardoor wij uw webbrowser kunnen herkennen. De huidige internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt ze echter deactiveren of uw internetbrowser zo instellen dat deze u informeert wanneer cookies worden gebruikt.

Maar afhankelijk van het type cookie, kan de manier waarop deze wordt verwijderd een directe impact hebben op uw surfervaring.

• Type cookies

Essentiële cookies : Deze cookies zijn essentieel om u te voorzien van diensten die beschikbaar zijn op onze websites en om u in staat te stellen gebruik te maken van sommige van hun functies. Hiermee kunt u bijvoorbeeld verbinding maken met beveiligde delen van onze websites en de inhoud van pagina's die u aanvraagt snel te kunnen laden. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten niet worden geleverd en gebruiken wij deze cookies alleen om deze diensten aan u te leveren. Als u deze cookies uitschakelt, is het om veiligheidsredenen niet langer mogelijk om aankopen bij ons te doen.

Functionale cookies : Met deze cookies kunnen onze websites onthouden welke keuzes u maakt bij het gebruik ervan, zoals uw inloggegevens, en kunnen ze onthouden welke wijzigingen u aanbrengt in andere delen van onze websites die u kunt aanpassen. Het doel van deze cookies is u een meer persoonlijke ervaring te bieden en te voorkomen dat u uw voorkeuren opnieuw hoeft in te voeren telkens wanneer u een van onze websites bezoekt. Een bericht van informatie en verzoek om aanvaarding van dit type cookie verschijnt ook wanneer u zich voor het eerst aanmeldt op onze websites. Wij bewaren dit soort cookies gedurende 13 maanden na uw aanvaarding (wat kan overeenkomen met uw verdere gebruik van onze Website).

Prestatiecookies en analyse : Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van onze websites en hoe de bezoekers ze gebruiken. De verzamelde informatie bevat geen individuele bezoeken. De informatie wordt anoniem samengevoegd. Het omvat het aantal bezoekers, de bezochte websites, de bezochte pagina's, het tijdstip van het bezoek en andere soortgelijke informatie. We gebruiken deze informatie om onze websites efficiënter te beheren, om algemene demografische informatie te verzamelen en om het activiteitenniveau op die websites te controleren.

Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics.

Google Analytics maakt gebruik van haar eigen cookies. Het wordt alleen gebruikt om de werking van onze websites te verbeteren.
Meer informatie over Google Analytics-cookies vindt u op:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
U kunt meer te weten komen over hoe Google uw gegevens beschermt:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
U kunt het gebruik van Google Analytics op onze Websites voorkomen door de browser plugin te downloaden en te installeren die via deze link beschikbaar is:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

• Adverterende partners/netwerken van reclamepartners

Brillen24 maakt gebruik van reclamepartners en netwerken van reclamepartners. Deze breiden de communicatie van Brillen24 aanbiedingen op het World Wide Web uit. Brillen24 maakt gebruik van retargeting met bepaalde ad partners/ad-partnernetwerken, waaronder CRITEO.

Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan deze diensten.
U kunt deze diensten op elk moment deactiveren: CRITEO

• Cookies uitschakelen

Meestal kunt u cookies verwijderen of weigeren via de instellingen van uw browser. Volg hiervoor de instructies van uw browser (meestal te vinden in de installatie "instellingen", "hulp", "tools" of "wijzigen"). Veel browsers zijn zo geconfigureerd dat ze cookies accepteren totdat u uw instellingen wijzigt.
Voor meer informatie over cookies, waaronder hoe u cookies op uw computer of mobiele apparaat kunt bekijken en hoe u cookies kunt beheren en verwijderen http://www.allaboutcookies.org.

13. Wijzigingen in het beleid

Wij behouden ons het recht voor om ons Beleid te allen tijde te wijzigen. Wij nodigen u daarom uit om het regelmatig te raadplegen.

De "Laatst bijgewerkte datum" geeft aan wanneer ons Beleid voor het laatst werd gewijzigd. Als de wijziging bijzonder belangrijk is, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen en/of een bericht op onze Websites plaatsen.

Wij nodigen u uit om een versie van het Beleid te downloaden en te bewaren op de raadplegingsdatum.

Probleem?
U kunt telefonisch contact met ons opnemen:
02/304.22.99
ma.-do. 8u15-13u en 14u-17u15 vrij. 8u15-13u en 14u-15u15
Onze allernieuwste monturen Origineel, kleurrijk, elegant, extravagant, klassiek, speciaal, verfijnd...