Algemene verkoopsvoorwaarden


Datum van laatste update: 29/09/2021

Om een bestelling bij ons te plaatsen, dient u 18 jaar of ouder zijn.

Wanneer U online een aankoop doet, accepteert U zonder voorbehoud de gehele voorwaarden.

1. Wettelijke kennisgeving

Het merk Brillen24 is eigendom van 4CARE GmbH.  

4CARE GmbH (hierna "4CARE" genoemd) is een Duitse onderneming, geregistreerd onder het BTW-nummer DE282542723. Het kan ook worden aangeduid als "Brillen24".  

Haar statutaire zetel is gevestigd te : 
Fraunhoferstr. 17
24118 Kiel - Duitsland.

2. Definities

In deze AV betekenen de volgende termen, beginnend met een hoofdletter, het volgende:

 • Klant: natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst op de "Site", in overeenstemming met deze AV. De klant garandeert dat hij meerderjarig (voor natuurlijke personen) en valide is.
 • Toegangscode: identificatiecode en wachtwoord die de klant registreert bij het aanmaken van zijn account. De toegangscode geeft de Klant toegang tot zijn account.
 • Drager: de natuurlijke persoon voor wie de Producten worden besteld. In principe zijn de drager en de klant dezelfde persoon. Indien de Drager niet de Klant is, wordt de Klant geacht de bestelling voor de Drager te plaatsen vanaf zijn Klantrekening en neemt hij alle daarmee verband houdende kosten voor zijn rekening verantwoordelijkheden in overeenstemming met deze AV.
 • Producten: producten die door 4CARE via de Site worden aangeboden en gedistribueerd, namelijk brillen met of zonder corrigerende brillenglazen, 4CARE merk of andere, evenals contactlenzen en skibrillen.
 • Klantendienst of Klantenondersteuning: service die wordt verleend aan Klanten en Gebruikers van de Site om te reageren op hun verzoeken. De contactgegevens en tijden waarop contact kan worden opgenomen met de Klantenservice staan vermeld op de Site.
 • Site: in het kader van deze AV is de Site ontwikkeld door 4CARE en toegankelijk op www.brillen24.be. Het is gericht op de Vlaamstalige  markt.

3.Doel

Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden is het definiëren van de voorwaarden waaronder U, een natuurlijke of rechtspersoon (hierna te noemen "U" of "de Klant"), de producten koopt.

4. Toepassing van de voorwaarden

Alleen deze voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen die op de site worden geplaatst. De Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de Klant zijn de voorwaarden die van kracht zijn op de dag van zijn bestelling. 

Aangezien de Klant de contractpartner van 4CARE is, zijn de AV van toepassing op alle Dragers en neemt de Klant alle daarin omschreven verplichtingen en verantwoordelijkheden op zich, ongeacht of de bestelling voor hem of een afzonderlijke Drager.

De Klant verklaart dat hij de van toepassing zijnde Verkoopsvoorwaarden heeft gelezen alvorens een bestelling te plaatsen en deze zonder voorbehoud heeft aanvaard. Het is aan hem om de versie die van kracht is op de datum van zijn bestelling te lezen via de link op de website. 

Deze voorwaarden kunnen ten alle tijden door 4CARE worden gewijzigd, zonder enige aansprakelijkheid dienaangaande.

De ongeldigheid van een contractuele clausule leidt niet tot de ongeldigheid van de voorwaarden.

5. Belangrijke informatie

5.1 Informatie met betrekking tot de producten en de correctiebehoeften van de drager

Het is aan u om het product te kiezen dat het meest geschikt is voor de drager.

Wij vragen u ons de correctiegegevens te verstrekken zodat onze producten kunnen worden vervaardigd (corrigerende glazen) in overeenstemming met de behoeften van de drager. U kunt deze informatie in uw bestelling invoeren en/of de correctiegegevens als aanvulling op uw bestelling toevoegen.

Wanneer u deze gegevens verstrekt, worden ze in het computersysteem van 4CARE opgeslagen en in uw bestelling opgenomen. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons beleid persoonsgegevens, die u hier kunt raadplegen. 

U moet ervoor zorgen dat de correctiegegevens die u aan 4CARE verstrekt, overeenkomen met de behoeften van de drager. Daarom gaat U ermee akkoord dat hij/zij regelmatig een oogheelkundig onderzoek door een oogarts of opticien zal ondergaan. 

In geval van vergissing, veroudering of ontoereikendheid, van de door de Klant bij het plaatsen van zijn bestelling meegedeelde metingen, ook in geval van mededeling van een bestelling, is 4CARE uitgesloten van elke aansprakelijkheid, ongeacht de geleden schade. 

5.2 Informatie over het meten van pupilafstanden

Metingen van de pupilafstanden zijn nodig om ervoor te zorgen dat de corrigerende glazen van de bril aan elke drager worden aangepast. 

Wij raden u aan om de metingen van de pupilafstanden van de drager in elke volgorde mee te delen. Als U ze niet kent, biedt 4CARE U de mogelijkheid om ze te berekenen aan de hand van een intern ontwikkeld en toegankelijk proces op de site. Deze functie is optioneel en ondanks de inspanningen van 4CARE blijven de berekende metingen indicatief. Het is daarom aan te raden om gebruik te maken van de diensten van een oogarts of opticien om deze metingen uit te voeren. 4CARE wijst elke verantwoordelijkheid voor de berekeningen van deze metingen en de geleverde resultaten van de hand. 

De gegevens van de pupilafstanden worden geregistreerd en verwerkt om corrigerende glazen te produceren die overeenkomen met de ingevoerde metingen. Voor meer informatie hierover kunt u ons Beleid Persoonsgegevens raadplegen. 

5.3. Informatie over terugbetaling of niet-terugbetaling door verplichte of vrijwillige verzekeringsinstellingen.

De klant erkent dat 4CARE niet in staat zal zijn om een bijlage15 te leveren die door sommige onderlinge verzekeringsmaatschappijen voor terugbetaling wordt gevraagd. De klant aanvaardt, alleen en met volledige kennis van zaken, alle rechtsgevolgen, met inbegrip van niet-terugbetaling, die daaraan verbonden zijn indien nodig. Hetzelfde geldt in het geval van een bestelling zonder dat er een rekening wordt geopend, aangezien er geen factuur automatisch naar hem wordt gestuurd.

6. Voorwaarden van de bestelling

6.1 Bestellen via uw account

Zodra de klant een account op de website heeft geopend, is het aan hem om een wachtwoord aan te maken. U gaat ermee akkoord de vertrouwelijkheid van het gekozen wachtwoord te beschermen en niet door te geven aan derden. Het is raadzaam om uw wachtwoord regelmatig te wijzigen. 

U wordt ervan op de hoogte gesteld dat alle handelingen (bestellingen of andere) die vanaf uw account met behulp van uw toegangscodes worden uitgevoerd, aan U in rekening worden gebracht en contractueel zijn. 

Wanneer de klant een rekening heeft geopend, verbindt hij zich ertoe ervoor te zorgen dat de verstrekte en geregistreerde gegevens actueel en juist zijn. Het is aan hem om deze aan te passen in geval van wijzigingen (bijvoorbeeld: leveringsadres, ....).

6.2 Bestellen zonder account

De klant kan één of meerdere producten bestellen, zonder een account te hebben geopend, via PayPal. 

U heeft dan de status "Gast" en de status van de bestelling is alleen bekend door contact op te nemen met de klantendienst. Bovendien, door te bestellen zonder account, heeft u geen bestelgeschiedenis en wordt er niet automatisch een factuur naar u verstuurd. 

De klant moet er ook voor zorgen dat de gegevens die in zijn Paypal-account zijn geregistreerd, up-to-date zijn (in het bijzonder wat betreft het geregistreerde afleveradres).

6.3 Bevestiging van de bestelling door de klant

Voordat u uw bestelling bevestigt, krijgt u een besteloverzicht te zien. U kunt dit nog wijzigen. 

Het is uw verantwoordelijkheid om de verkoopsvoorwaarden te lezen die van kracht zijn op de datum van de bestelling en deze te aanvaarden (u verklaart zich akkoord met deze voorwaarden door op het betreffende vakje te klikken). 

Om zijn bestelling te bevestigen, moet de Klant op het vakje "Nu Kopen! Door dit te doen, geeft hij aan dat hij akkoord gaat met de volledige bestelling.

6.4 Bevestiging van de bestelling door 4CARE

4CARE’s registratie van de bestelling van de Klant wordt per e-mail bevestigd op het door de klant opgegeven e-mailadres. Deze registratie vormt geen bevestiging van betaling. De betaalbevestiging is verschillend geformuleerd, afhankelijk van de betalingswijze.

4CARE behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren, in het bijzonder in het geval dat:

 • de bestelde hoeveelheden abnormaal hoog zijn in vergelijking met de hoeveelheden die gewoonlijk door de klanten als consument worden besteld,
 • een geschil tussen 4CARE en de klant, 
 • een abnormaal grote hoeveelheid bestellingen binnen twee jaar door de betrokken klant is geretourneerd en/of geannuleerd. In dergelijke gevallen erkent de klant dat 4CARE over een zekere vrijheid beschikt om het onrechtmatige karakter van retourzendingen en/of annuleringen te beoordelen en er juridische consequenties aan te verbinden.

In het geval dat de vervaardiging van het product aanvullende informatie van u vereist (zoals metingen van de pupilafstand), wordt uw bestelling bevestigd, maar de vervaardiging ervan wordt uitgesteld totdat 4CARE deze informatie ontvangt. 4CARE zal u één tot twee herinneringsmails sturen om uw bestelling binnen een redelijke termijn te verwerken. Indien de gevraagde informatie en/of documenten niet binnen 6 maanden na bevestiging van de bestelling zijn ontvangen, kan 4CARE uw bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren (bijvoorbeeld als de andere bestelde producten zijn verzonden) en u het bedrag van het (de) niet-geleverde Product(en) terugbetalen volgens de terugbetalingsvoorwaarden zoals omschreven in de voorwaarden.

6.5 Wijzigen van een bestelling

Zodra de Klant zijn bestelling heeft bevestigd in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, kan hij deze niet meer wijzigen. Indien nodig kan de Klant zich wenden tot de Klantendienst.

6.6 Product niet beschikbaar

Sommige producten kunnen permanent of tijdelijk niet beschikbaar zijn. 

Ondanks onze inspanningen is het niet altijd mogelijk om u van deze onbeschikbaarheid op de hoogte te stellen voordat u een bestelling plaatst. 

Indien de bestelling gevalideerd is en het product niet beschikbaar is, wordt de klant hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte gebracht.  

 • Voor 4CARE of Brillen24 merkproducten wordt de klant ofwel een gelijkwaardig product aangeboden, ofwel, indien gevraagd per e-mail, een terugbetaling van het bestelde product. 
 • Voor producten van andere merken dan 4CARE wordt de bestelling geannuleerd en krijgt de klant het bedrag van het niet beschikbare product terugbetaald. Indien de onbeschikbaarheid van het product tijdelijk is en op uitdrukkelijk verzoek van de klant per e-mail naar de klantenondersteuning wordt gestuurd, kan de bestelling niet worden geannuleerd en zal deze zo lang als nodig is worden behouden.

7. Levering

7.1 Levertijden

Voor 4CARE producten zijn zoals aangegeven op de website de gebruikelijke levertijden voor binnen Continentaal Europa 15 tot 20 dagen.

Voor andere merkproducten van 4CARE duurt de levertijd binnen Continentaal Europa over het algemeen 4 tot 5 dagen. 

4CARE stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat leveringen worden uitgevoerd door erkende dienstverleners in de markt. De termijnen die hierboven en in de rubriek "Verzending en Levering" op de website zijn vermeld, zijn slechts ter informatie. 

Aangezien de levertermijn niet onder de verantwoordelijkheid van 4CARE vallen en kunnen afhangen van externe factoren, is het voor 4CARE niet mogelijk om de aangegeven leveringstermijnen te garanderen. 

In geval van laattijdige levering wordt de klant aangemoedigd om contact op te nemen met 4CARE klantendienst via e-mail of telefoon. Indien mogelijk zal 4CARE een oplossing bieden indien u uw bestelling niet 30 dagen na verzending van het pakket binnen Continentaal  Europa.

7.2 Gedeeltelijke levering

Brillen24 behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te verrichten wanneer een bestelling voor de levering van meerdere producten is afgesloten en het mogelijk is dat de klant, afhankelijk van de omstandigheden van het afsluiten van de bestelling, deze producten afzonderlijk van elkaar kan gebruiken.

7.3 Het volgen van de levering van het (de) bestelde Product(en)

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de levering van zijn pakket te volgen via het opgegeven trackingnummer, indien aanwezig. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zich naar het postkantoor te begeven dat in de opvolging is aangegeven, zelfs als de bezorger geen bericht van ontvangst achterlaat.

7.4 Bezwaren en schade

In geval van transportschade (bijvoorbeeld: beschadigde verpakking, reeds geopend.....), moet de klant het pakket weigeren of een schadecertificaat van de vervoerder aanvragen. U dient de klantendienst hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, zodat de vervoerder aansprakelijk kan worden gesteld. Anders kan de beweerde schade niet worden aangeschreven en zal deze niet de verwachtte rechtsgevolgen hebben. 

7.5 Leveringsadres anders dan het factuuradres

Wanneer de klant een ander leveringsadres invoert dan het factuuradres, erkent hij het volgende:

 • dat hij er verantwoordelijk voor is dat de ontvanger van wie de persoonlijke gegevens worden gebruikt, op de hoogte wordt gebracht van deze bekendmaking en dat Brillen24 deze gegevens mag gebruiken voor leveringsdoeleinden. Het is aan de klant om op eerste verzoek van 4CARE het bewijs van deze overeenkomst op elke manier te leveren;
 • en dat hij ervan op de hoogte is gebracht dat het pakket een document kan bevatten met de gegevens van de klant. Het leveringsadres en de specifieke kenmerken van het bestelde product (met name de corrigerende maatregelen).

De Klant machtigt 4CARE om deze gegevens te verwerken en om deze informatie mee te delen aan de ontvanger van het pakket waarvan het adres is opgegeven voor levering. 

8. Herroepingsrecht

In het kader van de toepasselijke wetgeving ter bescherming van de consument is het recht op annulering van producten die zijn gepersonaliseerd en vervaardigd volgens de behoeften van de Klant en/of de Drager niet van toepassing. Bijgevolg erkent U dat U naar behoren bent geïnformeerd dat, in het bijzonder met betrekking tot brillen met correctie, het recht op herroeping is uitgesloten.

In andere gevallen, d.w.z. voor brillen zonder corrigerende brillenglazen, is het recht op herroeping van toepassing onder de volgende voorwaarden.

8.1 Termijn voor de uitoefening van het recht

U beschikt over een termijn van 14 werkdagen vanaf de levering van het Product onder voorbehoud van het herroepingsrecht om dit recht uit te oefenen. 4CARE aanvaardt tevens dat u uw recht op annulering kunt uitoefenen bij de bevestiging van uw bestelling en vóór de levering van het Product.

8.2 Uitvoering van het verzoek

Het verzoek om het recht op annulering moet per e-mail worden verzonden naar het adres support@brillen24.be. Het ordernummer dient vermeld te worden. 

Met betrekking tot het recht op annulering en alleen het recht op annulering, hoeft u uw verzoek niet te verantwoorden.

8.3 Retourzending van het (de) product(en)

Zodra het product is verzonden, moet de retourzending van het (de) product(en) aan de volgende voorwaarden voldoen.

Het product waarop het herroepingsrecht van toepassing is, moet in de originele, intacte en volledige verpakking worden teruggestuurd naar het volgende adres. 

Brillen24
SilverSquare
47 Cantersteen
1000 Bruxlles
België

4CARE behoudt zich het recht voor om een product te weigeren, in het bijzonder een onvolledig, beschadigd of bevuild product, onder de voorwaarde dat er sprake is van schade die aan de drager kan worden toegeschreven in overeenstemming met de bepalingen van deze AV met betrekking tot de levering.

Het niet geaccepteerde product wordt teruggestuurd naar de klant en kan niet worden terugbetaald. 

Na ontvangst van het product door 4CARE in overeenstemming met deze voorwaarden en mits voldaan is aan de voorwaarden die van toepassing zijn op de annuleringstermijn, zal 4CARE het bedrag van het (de) product(en) terugbetalen in overeenstemming met de " Terugbetalingsvoorwaarden" die in deze AV zijn vastgesteld ( artikel 13.2).

9. "Tevreden, omruilen of terugbetaal" garantie

4CARE biedt een commerciële garantie genaamd  "Tevreden, ruilen of terugbetalen" Garantie ten gunste van de klant onder de volgende voorwaarden.

9.1 Periode voor de "Tevreden, omruilen of terugbetaal" Garantie

De Klant beschikt over een termijn van 30 dagen vanaf het ontvangst van zijn bestelling om de "Tevreden, omruilen of terugbetaal" Garantie te gebruiken.

9.2 Vorm van het verzoek

Het verzoek van de Klant om de  "Tevreden, ruilen of terugbetalen" Garantie moet per e-mail worden verzonden naar support@brillen24.be met het ordernummer in kwestie. Alleen verzoeken die per e-mail naar het opgegeven adres worden gestuurd, worden in behandeling genomen. 

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om in zijn verzoek de in de punten 9.3 tot en met 9.6 vermelde gegevens te omschrijven.

9.3 Redenen voor het verzoek om en de uitsluiting van de garantie "Tevreden, omruilen of terugbetaal"

De klant dient de redenen voor de retourzending van het product aan te geven, met name om 4CARE in staat te stellen haar dienstverlening te verbeteren. 

De klant wordt er naar behoren van op de hoogte gebracht dat de niet-terugbetaling door de levering.

Het niet geaccepteerde product wordt aan de klant geretourneerd en kan niet worden terugbetaald. 

Na ontvangst van het product door 4CARE in overeenstemming met deze voorwaarden en mits voldaan is aan de voorwaarden die van toepassing zijn op de annuleringstermijn, zal 4CARE het bedrag van het (de) product(en) terugbetalen in overeenstemming met de "Restitutie"-bepalingen zoals uiteengezet in deze AV (artikel 13.2).

De verplichte of aanvullende verzekeringen vormen geen reden om de uitoefening van de "Tevreden, omruilen of terugbetaal" Garantie te rechtvaardigen en dat een dergelijke reden uitgesloten is van elke gebruikelijke garantie.

De klant wordt duidelijk geïnformeerd en accepteert dat in geval van een fout van zijn kant, in het bijzonder met betrekking tot zijn correctiegegevens, de garantievoorwaarden "Tevreden, omruilen of terugbetaal” niet van toepassing zijn. 

Brillen24 behoudt zich in dit opzicht het recht voor om de klant, elk document te vragen waarmee hij de geldigheid van de verstrekte correctiegegevens kan beoordelen. Brillen24 heeft de volledige bevoegdheid om te bepalen of het opgestelde document het mogelijk maakt de juistheid en tijdigheid van de betwiste maatregelen te controleren en daaruit eventuele conclusies te trekken.

De garantieregeling "Tevreden, omruilen of terugbetaal” is eveneens uitgesloten voor producten die zijn gemaakt in overeenstemming met de door de klant verzonden bestelling, maar waarvan de correctiegegevens niet of niet meer zouden worden aangepast aan het geval van de drager. In dit geval wordt aanbevolen dat de klant en/of de abonnementhouder regelmatig een oogarts raadplegen en over een recent recept beschikt.

9.4 Voorwaarden voor terugbetaling of omruiling afhankelijk van het product.

De rechten die door de "Tevreden, omruilen of terugbetaal" Garantie worden verleend, verschillen naar gelang van de aard van het betreffende product. Deze rechten gelden als volgt:

Producten die in aanmerking komen voor terugbetaling of omruiling

Op basis van de retourbepalingen kan de klant om terugbetaling of omruiling van het product aanvragen, indien dit het geval is: 

 • enkelvoudige brillen, zonnebrillen of niet, van het merk Brillen24 of 4CARE
 • of brillen zonder correctie, zonnebrillen of niet, van het merk Brillen24 of 4CARE

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om in zijn verzoek aan te geven of hij wenst te worden terugbetaald of dat hij de voorkeur geeft aan een omruiling. 

In het geval van een terugbetaling wordt de klant geadviseerd om artikel 13.2 van de Algemene Voorwaarden te lezen.

In het geval van een omruiling wordt de klant er naar behoren van op de hoogte gebracht dat het alleen mogelijk is tussen gelijkwaardige producten tegen een identieke prijs, exclusief aanbiedingen. Indien de prijs van het in omruiling gekozen product lager is dan die van het oorspronkelijk bestelde product, wordt de klant er naar behoren van op de hoogte gebracht dat 4CARE het verschil niet zal terugbetalen. Indien nodig kan de klant, indien hij dit wenst, afzien van de omruiling en een terugbetaling van het betrokken product vragen. Hij dient 4CARE zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van zijn beslissing.

Producten die alleen voor vergoeding in aanmerking komen

Op voorwaarde dat aan de retourvoorwaarden is voldaan, kan de klant alleen de terugbetaling van de volgende Producten vragen onder de "Tevreden, omruilen of terugbetaal" Garantie: 

 • multifocale glazen van alle merken inclusief Brillen24 of 4CARE 
 • computerbrillen van alle merken, inclusief Brillen24 of 4CARE
 • alle andere brillen merkbrillen van Brillen24 of 4CARE

9.5 Retourneren van het (de) Product(en)

De klant wordt er duidelijk van op de hoogte gesteld dat er geen restitutie of omruiling zal plaatsvinden totdat het product door 4CARE is ontvangen. 

Onder de "Tevreden, omruilen of terugbetaal" Garantie, moet het pakket met het (de) geretourneerde Product(en) het volgende bevatten:

 • het ordernummer (om de aanvraag zo efficiënt mogelijk te verwerken),
 • en het (de) product(en) in de staat waarin de klant deze heeft ontvangen, d.w.z. met alle meegeleverde elementen, namelijk de originele verpakking, eventuele accessoires en documenten. 

Elk product dat een conditie vertoont die wijst op een gebruik dat verder gaat dan de eenvoudige test door de klant, geeft geen recht op omruiling of terugbetaling. 

Bovendien vervalt de "Tevreden, omruilen of terugbetaal" Garantie automatisch indien de klant zelf wijzigingen of reparaties aan de producten aanbrengt of laat uitvoeren door een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4CARE.

In geval van niet-nakoming van bovengenoemde verplichtingen erkent de klant dat 4CARE zich het recht voorbehoudt om niet over te gaan tot terugbetaling of omruiling en dit zonder dat 4CARE hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

9.6 Kosten voor retourzending

Wanneer aan de voorwaarden voor de toepassing van de "Tevreden, omruilen of terugbetaal"-garantie is voldaan, zijn er twee retourprocedures voorzien, afhankelijk van het land van levering. 

Indien het land van levering wordt gedekt door het labelsysteem van onze bezorgservice (lijst van landen met uitzondering van Kroatië), moet de klant het (de) product(en) door middel van een voorgefrankeerd label dat door 4CARE naar het e-mailadres van de klant wordt gestuurd, retourneren. Ondanks de termijnen van de "Tevreden, omruilen of terugbetaal" Garantie, wordt u er naar behoren van op de hoogte gebracht dat het etiket een geldigheidsduur van 30 dagen heeft, het is uw verantwoordelijkheid om door te gaan met de retourzending binnen de gestelde termijn vanaf de ontvangst van het etiket. 

Als het retourlabelproces niet van toepassing is, moet de klant het (de) product(en) op eigen kosten terugsturen naar het  volgende adres. 

Brillen24
SilverSquare
47 Cantersteen
1000 Bruxlles 
België 

Voor Kroatië worden de retourkosten vergoed door 4CARE op voorwaarde dat het bewijs van betaling van de genoemde kosten per e-mail naar de bevoegde klantendienst wordt gestuurd. Voor andere landen is elke terugbetaling van retourzendkosten niet mogelijk.

10. Wettelijke garantie

De wettelijke garantie is anders dan de "Tevreden, omruilen of terugbetaal" garantie zoals vastgesteld in artikel 9 van deze AV.

De klant wordt er naar behoren van op de hoogte gebracht dat het niet vergoeden door een verplichte of aanvullende verzekering is uitgesloten van elke wettelijke garantie.

10.1 Gebreken gedekt door de wettelijke garantie

In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen is de wettelijke garantie van toepassing indien het product niet in overeenstemming is met het contract, d.w.z. indien het geleverde product duidelijk niet overeenstemt met het bestelde product. De naleving wordt beoordeeld aan de hand van het model en de kleurcriteria die in de orderbevestiging van de klant zijn vastgelegd. 

In alle gevallen moet de klant het bewijs leveren van de vermeende afwijking of het beweerde gebrek of verborgen gebrek.

10.2 Termijn voor de wettelijke garantie

Mits voldaan is aan de vereiste voorwaarden voor de toepassing van de wettelijke garantie, beschikt de klant over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product om te handelen.

10.3 Vorm en inhoud van de aanvraag

Binnen de hierboven vermelde termijn moet de klant zijn aanvraag naar de klantendienst sturen per e-mail naar support@brillen24.be en het betreffende ordernummer vermelden.

De klant wordt er duidelijk van op de hoogte gebracht dat het betreffende product pas wordt vervangen nadat 4CARE het heeft ontvangen met alle hieronder beschreven elementen.

10.4 Reparatie- of vervangingsprocedure

Mits voldaan is aan de vereiste voorwaarden om de wettelijke garantie van toepassing te laten zijn, zal 4CARE aanbieden om het product voor de Klant te repareren of te vervangen. Afhankelijk van de tijd en kosten die hiermee gepaard gaan, heeft alleen 4CARE het recht om de keuze te maken voor de ene optie boven de andere: reparatie of vervanging van het product. 4CARE zal haar best doen om ervoor te zorgen dat de gekozen oplossing zo spoedig mogelijk na ontvangst van het pakket wordt uitgevoerd, in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel 10.

10.5 Retourzending van het product

De klant moet het pakket naar het volgende  adres sturen met:

 • het ordernummer (om de aanvraag zo efficiënt mogelijk te verwerken),
 • het (de) product(en) in dezelfde staat als waarin ze zich bevonden toen de klant contact opnam met de klantendienst. 

Brillen24
SilverSquare
47 Cantersteen
1000 Bruxlles 
België 

De klant moet het product zo snel mogelijk na het verzoek zo goed mogelijk opsturen.

Bij gebrek aan deze elementen aanvaardt de Klant dat 4CARE zich het recht voorbehoudt het product niet te vervangen of te repareren, en dit zonder dat 4CARE hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

11. Persoonlijke gegevens en cookies

De klant dient de juistheid, juistheid, waarheidsgetrouwheid en tijdigheid van de aan 4CARE verstrekte informatie en gegevens te controleren.

In overeenstemming met de regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en aanbevolen goede werkwijzen op dit gebied heeft 4CARE een "Persoonlijke gegevens en cookies" opgesteld die specifiek op deze aspecten zijn gericht.

U wordt geadviseerd dit beleid te raadplegen door op de volgende link te klikken: Beleid inzake persoonlijke gegevens en cookies.

12. . Aansprakelijkheid - limieten

In het geval dat het niet mogelijk is om toegang te krijgen tot de site, als gevolg van technische problemen of om welke andere reden dan ook, kan de klant geen aanspraak maken op enige schade en geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. 

U bent als enige verantwoordelijk voor de keuze van het product en de bestelde corrigerende middelen (brillen, corrigerende middelen, afstandsmetingen van de pupillen) en voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien, ongeacht de geleden schade, direct of indirect verband houdend met deze keuze en dit op korte/middellange/lange termijn.

4CARE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de klant is als enige verantwoordelijk voor elke fout, veroudering en/of ontoereikendheid van de corrigerende middelen en/of pupilafstandsmetingen die door de klant rechtstreeks op de site worden geregistreerd of worden doorgegeven via het (de) voorschrift(en) dat (die) als aanvulling op de bestelling(en) wordt (worden) meegestuurd. 

De klant is ook als enige verantwoordelijk voor zijn eigen voorschrift dat hij meedeelt. 

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de procedure voor de berekening van de op de site beschikbare pupilafstanden indicatieve gegevens verschaft en de drager niet vrijstelt van het raadplegen van een oogarts of een opticien. 

Dit betekent dat de klant als enige verantwoordelijk blijft voor de geregistreerde gegevens over de pupilafstanden.

De niet beschikbaarheid van een of meerdere producten, zelfs indien deze langdurig en zonder tijdslimiet beschikbaar zijn.

Kan geen schade aan gebruikers en klanten veroorzaken en kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot de toekenning van een schadevergoeding door 4CARE.

4CARE stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de foto's van de gepresenteerde modellen de exacte weergave van de producten zijn. 

De klant wordt niettemin van op de hoogte gebracht dat, afhankelijk van de computerprogramma's of digitale processen die gebruikt worden om deze foto's te bekijken, het mogelijk is dat de kleurtint of kleine vormverschillen optreden. 

De klant erkent dat de technische beschrijvende informatie van de producten die op de site wordt vermeldt, de informatie is die wordt verstrekt door de leveranciers van wie 4CARE de producten verstrekt.

Wat de oorzaak ook is, de aansprakelijkheid van 4CARE jegens de klant is beperkt tot het bedrag van de prijs die de klant heeft betaald voor het product dat direct of indirect de schade veroorzaakt of verband houdt met de door de klant geleden schade.

Behalve in geval van fraude of opzettelijk wangedrag, is de aansprakelijkheid van 4CARE voor indirecte schade, morele schade, bedrijfsschade, winstderving, schade aan het milieu, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitdrukkelijk uitgesloten.

Tenzij anders is afgesproken, dient elke vordering tot schadevergoeding schriftelijk aan ons te worden gemeld binnen zeven dagen of eerder vanaf het moment dat de klant de schade heeft kunnen constateren, bij gebreke waarvan elke vordering tot schadevergoeding verjaart.

Met betrekking tot BTW en douanekosten is de klant als enige verantwoordelijk voor de betaling van eventuele belastingen of douanekosten opgelegd door buitenlandse wetgeving waaraan hij verplicht is. 

4CARE kan in geen geval op deze grond aansprakelijk worden gesteld. 

4CARE kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van het contract als gevolg van:

 • met kennis van de klant of de drager,
 • het onoverkomelijke en onvoorzienbare feit van een derde partij bij het contract,
 • een geval van overmacht zoals omschreven in het toepasselijke recht en met name als dusdanig erkend door de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken en gerechtshoven.
 • het onoverkomelijke en onvoorzienbare feit van een derde partij bij het contract,
 • bij geval van overmacht zoals omschreven in het toepasselijke recht en met name als zodanig erkend door de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken en gerechtshoven.

13. Prijs en facturatie van het (de) product(en)

13.1 Prijs

Op enkele uitzonderingen na zijn de prijzen in euro's, alle belastingen (inclusief BTW) en diensten inbegrepen. 

De prijzen worden aangegeven in het winkelwagentje, in het besteloverzicht voor de bevestiging en in de geregistreerde bestelling. 

Het toegepaste btw-tarief wordt vermeld in het overzicht van de bestelling voordat de bestelling wordt bevestigd. 

Wanneer de wetgeving van het land van levering daarin voorziet, kunnen door de bevoegde autoriteiten aanvullende belastingen of kosten in rekening worden gebracht. 

4CARE verleent geen enkele garantie in dit opzicht en het is de verantwoordelijkheid van de klant om toe te zien op de naleving van de wetgeving waaraan hij onderworpen is. Hij is hiervoor als enige verantwoordelijk. 

4CARE behoudt zich het recht voor om de prijzen op haar site ten allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen hebben geen invloed op reeds betaalde bestellingen.

De leveringskosten, indien van toepassing, zijn voor rekening van U zoals aangegeven in het overzicht van de bestelling.

De betaling van de bestelling is betaalbaar op het moment van bevestiging van de bestelling door de klant. De klant staat ervoor in dat hij volledig het recht heeft om de betalingswijze te gebruiken die hij heeft gekozen om zijn bestelling te betalen in overeenstemming met deze betalingsvoorwaarden.

13.2 Wijze van betaling en terugbetaling

De betaling kan worden verricht via de betaalmiddelen die op de website Brillen24.be beschikbaar zijn:

 • Kredietkaarten
 • PayPal
 • Bankoverschrijving
 • Bancontact

Andere betaalmiddelen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden toegevoegd of geschrapt.

4CARE informeert de klant dat banktransacties worden uitgevoerd door professionele derden van de gekozen betaalmethode.

In geval van terugbetaling zal het verschuldigde bedrag worden overgemaakt volgens de bij de bestelling gebruikte betalingswijze,  met uitzondering van betalingen door Bancontact. In het laatste geval zal de terugbetaling gebeuren via overschrijving op het door de klant opgegeven rekeningnummer.

13.3 Facturen

Voor bestellingen via een account van de klant worden de facturen automatisch opgemaakt door 4CARE. Na ontvangst van de bevestiging van betaling door de verantwoordelijke dienstverlener.

De facturen kunnen vervolgens worden gedownload van het account van de klant.

De klant verplicht zich ertoe deze factuur(en) alleen aan de terugbetalingsinstantie(s) mee te delen indien de bestelling definitief is geworden (en dus met uitsluiting van terugzendings- of annuleringsprocedures). 

Voor bestellingen zonder klantaccount (status " gast ") herinneren wij u eraan dat er geen enkele factuur automatisch door 4CARE wordt uitgereikt en dat er geen opvolging van de bestelling wordt vastgesteld.

14. Verdrag inzake bewijsvoering

4CARE en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat handelingen en gegevens, met name identificatiegegevens en activering van de toegangscodes van de klant, data die door de server(s) van de site(s) zijn aangebracht, bestelacceptatie- en goedkeuringsprocedures en de inhoud van de goedgekeurde bestellingen, die automatisch worden vastgelegd en/of voortgebracht door het informatiesysteem van de site, toelaatbaar zijn en bindend zijn tussen de partijen, zelfs in geval van een geschil, en het bewijs vormen van alle handelingen en transacties die door de klant op de site zijn verricht.

De klant erkent de bewijzen van de gegevens en feiten die voortkomen uit de leverings-, ontvangst- en leveringssystemen van derden.

15. Slotbepalingen

15.1 Ontbindingsbepaling

De afhandeling van de bestelling kan worden uitgesproken via eenvoudige e-mail en wordt automatisch en zonder juridische formaliteit verkregen in het geval dat de klant het bedrag van zijn bestelling niet betaalt.

15.2 Toepasselijk recht

 De overeenkomst tussen de klant en 4CARE is gebaseerd op het Duitse recht.

15.3 Rechterlijke bevoegdheid van de rechtbanken

Elke partij geeft de Belgische rechtbanken en gerechtshoven en rechtbanken de enige bevoegdheid.

In het kader van de betrekkingen met de consumenten in de Europese Unie kan ook het recht van de woonplaats van de consument van toepassing zijn, op voorwaarde dat dit dwingende bepalingen van consumentenrecht zijn.

Schrijf u in op de nieuwsbrief en ontvang een waardebon van € 8!