Beleid persoonlijke gegevens

EssilorLuxottica en uw persoonlijke gegevens.

Begrijp waarom en hoe EssilorLuxottica uw persoonlijke gegevens verwerkt

Laatst bijgewerkt op: 26/10/2023

Bij EssilorLuxottica zijn we toegewijd aan het beschermen van de persoonlijke gegevens van onze klanten.

Het nakomen van deze verplichting is essentieel voor ons succes en onze reputatie, en uiteindelijk voor ons vermogen om onze missie te vervullen: mensen helpen meer te zien, meer te zijn en ten volle van het leven te genieten.

1. inleiding

1.1 Wie zijn wij?

Luxottica Group S.p.A., een naamloze vennootschap naar Italiaans recht, met maatschappelijke zetel in Piazzale Cadorna n. 3 - 20123 Milaan, Italië, als onderdeel van de EssilorLuxottica Groep;

en

4Care GmbH, een vennootschap naar Duits recht met maatschappelijke zetel te Fraunhoferstr. 17, 24118 Kiel, Duitsland, als onderdeel van de EssilorLuxottica Groep.

Hierna gezamenlijk aangeduid als "wij", "ons" of "EssilorLuxottica.

Wij zijn "Joint Controllers" voor de hieronder beschreven doeleinden. Dit betekent dat wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de manier waarop wij en de wereldwijde organisatie met haar dochterondernemingen en merken persoonlijke gegevens over u opslaan en gebruiken.

Wij zijn gebonden door de wetgeving inzake gegevensbescherming en deze Privacykennisgeving.

1.2 Wat is het doel van deze Privacykennisgeving?

Wij, onze dochterondernemingen en onze merken hechten bijzonder veel belang aan de verwerking, vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens.

Het doel van deze Privacykennisgeving is om u op een duidelijke, eenvoudige en volledige manier te informeren over de verwerking van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die elk van onze dochterondernemingen/merken kan verzamelen in de verschillende contacten die u met ons hebt (bijv. in de winkel, bij klantenservice, op websites, diensten, evenementen, sociale netwerken, etc.), over hun mogelijke bekendmaking aan derden, evenals over uw rechten en de opties die u hebt om uw gegevens te controleren en uw privacy te beschermen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

We kunnen deze Privacykennisgeving te allen tijde bijwerken, maar als we dat doen, zullen we u zo snel mogelijk een bijgewerkte versie van deze Kennisgeving doen toekomen.

We kunnen u andere of aanvullende privacyverklaringen verstrekken in verband met bepaalde activiteiten, programma's en aanbiedingen.

We kunnen ook aanvullende "just-in-time" kennisgevingen verstrekken die onze privacypraktijken aanvullen of verduidelijken of u aanvullende keuzes bieden met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Onze websites bevatten links naar websites en/of applicaties die worden beheerd en onderhouden door derden. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij geen controle hebben over het privacybeleid van websites of toepassingen die geen eigendom van ons zijn. EssilorLuxottica raadt u aan de privacyverklaring van deze derden te lezen (zie punt 5.3.c.d).

1.3 Waar gaat deze Privacykennisgeving over? Belangrijke definities

Voor de toepassing en interpretatie van deze Privacykennisgeving hebben de volgende begrippen en uitdrukkingen, waarvan de eerste letter in hoofdletters wordt weergegeven, de hieronder toegewezen betekenis:

Persoonsgegevens//Persoonlijke informatie

Alle informatie over een persoon (de betrokkene) waarmee die persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd (naam, contactgegevens, identificatienummer, enz.). De categorieën persoonsgegevens die wij kunnen verwerken, worden opgesomd in deze privacyverklaring.

Toepasselijke wetgeving

Verwijst naar alle wetten, verordeningen, richtlijnen, decreten op lokaal, nationaal of supranationaal niveau inzake gegevensbescherming of andere die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwerking van persoonsgegevens beïnvloeden.

Verwerking van persoonsgegevens

Elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op uw persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken, verspreiden, samenbrengen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.

Ontvanger van de gegevens

Een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een ander orgaan waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet aan derden.

Doel

Verwijst naar het doel van de verwerking. Met andere woorden, de gronden waarop de persoonsgegevens worden verzameld.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon, afdeling of organisatie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijke

Verwijst naar twee of meer verwerkingsverantwoordelijken die gezamenlijk het doel van en de middelen voor de verwerking bepalen.

Verwerker

Verwijst naar een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens en in opdracht van de voor de verwerking verantwoordelijke.

Dochterondernemingen

Dochterondernemingen van de Essilor-Luxottica Groep, haar uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen of bedrijven waarover zij zeggenschap heeft, waarover zij zeggenschap heeft of waarover zij gezamenlijke zeggenschap heeft, evenals haar dienstverleners en strategische zakenpartners.

2 Waar komen de persoonlijke gegevens vandaan?

De persoonsgegevens die we verzamelen zijn afhankelijk van het contactpunt dat u gebruikt om contact met ons op te nemen en de doeleinden van die interactie zoals beschreven in deze Privacykennisgeving en zijn beperkt tot die gegevens die relevant en passend zijn voor die interactie.

We gebruiken verschillende methoden en bronnen om gegevens van en over jou te verzamelen. We verzamelen en ontvangen informatie:

a)Rechtstreeks door u verstrekt

Tijdens het registratieproces, het aanmaken van een account op de Sites en/of Diensten, of wanneer u een bestelling afrondt of deelneemt aan onze engagementprogramma's, wedstrijden en evenementen en wanneer u contact met ons opneemt met een vraag, feedback of klacht. In bepaalde omstandigheden kunnen we ook verslagen bijhouden van gesprekken met de klantenservice en een transcript bijhouden van chats voor kwaliteitsborging en kwaliteitsbeheer.

b)Gebruik van geautomatiseerde volgsystemen

We kunnen bepaalde technologieën gebruiken (bijv. cookies en automatische volgsystemen) die automatisch bepaalde informatie verzamelen over de manier waarop u de Websites en de Diensten gebruikt. Lees voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens die via automatische volgsystemen worden verzameld ons Cookiebeleid zorgvuldig door, dat u hier kunt vinden.

c)Via winkelbezoeken en andere offline technologieën

Wanneer je onze winkels bezoekt, kan er informatie worden verzameld tijdens het aankoopproces, de creatie van een niet-gerealiseerde aanbieding, de aanpassing van de aangekochte producten en de visuele controles die in de winkels kunnen worden uitgevoerd. We maken ook gebruik van videobewaking in onze winkels voor beveiligings-, fraude-, verlies-, preventie- en operationele doeleinden.

d)Van het profiel op het sociale netwerk

Als u besluit om in te loggen op de Websites en/of de Diensten via toepassingen van sociale netwerken of uw account koppelt aan uw openbare profielen op sociale netwerken en uw handelingen op de Website en/of de Diensten deelt via de bijbehorende plug-ins (bijv. Facebook Connect, I like, fb share, enz.) op deze kanalen. Het gebruik van deze plug-ins heeft tot gevolg dat de overeenkomstige acties en informatie worden gedeeld op de overeenkomstige sociale netwerken (zie punt 5.3.c.d).

e ) Van u wanneer u solliciteert naar een baan

De sollicitatiegegevens die worden ontvangen ten behoeve van de sollicitatieprocedure en die op verschillende manieren kunnen worden doorgegeven. Als er een arbeidsovereenkomst wordt gesloten met een sollicitant, worden de doorgegeven gegevens verwerkt ten behoeve van het beheer van de arbeidsrelatie. Als er geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant wordt gesloten, worden de sollicitatiedocumenten verwijderd in overeenstemming met punt 5.5 van deze mededeling inzake gegevensbescherming.

Tenzij individueel met de sollicitant is overeengekomen de gegevens langer te bewaren om contact met hem/haar te kunnen opnemen in geval van toekomstige vacatures.

f)Uit andere bronnen

We kunnen informatie over u ontvangen van andere bronnen, zoals aanbieders van gegevensanalyses, marketing- of reclamediensten, dienstverleners op het gebied van fraudepreventie, dienstverleners die namens ons diensten verlenen of uit openbaar beschikbare bronnen. We stellen ook informatie samen op basis van onze analyse van de informatie die we over u hebben verzameld.

3. welke persoonsgegevens kunnen wij over u verwerken?

De persoonsgegevens die we verzamelen zijn afhankelijk van het contactpunt dat je gebruikt om contact met ons op te nemen en de doeleinden van die interactie, zoals hieronder beschreven in deze Privacykennisgeving, en zullen beperkt zijn tot die gegevens die relevant en passend zijn voor die interactie.

3.1 Categorieën van persoonsgegevens

GEGEVENSCATEGORIE SOORTEN GEGEVENS

Identificatiegegevens Inclusief voor- en achternaam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, land van verblijf, postadres en telefoonnummers

Betalingsgegevens Dit omvat gegevens met betrekking tot uw creditcard voor de aankoop van producten via de Sites en de Services (betalingen worden verwerkt via een beveiligd platform aangevuld met controlemaatregelen, waaronder versleuteling van contactgegevens) en gegevens over producten die u bij ons hebt gekocht.

Profiel- en commerciële gegevens Hieronder vallen accountnaam, wachtwoord, persoonlijke gegevens die u op uw sociale netwerken hebt geplaatst, facturerings- en afleveradressen, gegevens over producten en diensten die u bij ons hebt gekocht (in de winkel of online, inclusief uw bestelling, tracking en facturen, bedrag en type aankoop) en uw interesses, voorkeuren, feedback en reacties op enquêtes.

Marketing- en communicatiegegevens Hieronder vallen uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons, uw communicatievoorkeuren en informatie in marketingcommunicatie.

voorkeuren en informatie in correspondentie of vragen die u ons stuurt of die wij van u vragen wanneer er problemen met de websites, diensten of gekochte producten worden gemeld.

Gezondheids- en medische gegevens Dit omvat oogheelkundige voorschriften, oogonderzoeken, metingen (optische correctie, pupilafstand, enz.), aanpassingen, informatie die van invloed is op uw visuele gezondheid en oogtests die in onze winkels kunnen worden uitgevoerd, en informatie over gehoor- en ooraandoeningen.

Apparaatinformatie Dit omvat bijvoorbeeld het IP-adres of een andere unieke code van uw apparaat (computer, mobiele telefoon of ander apparaat), identificatie als een geregistreerde gebruiker of niet (inloggegevens), technische informatie zoals de URL waar u vandaan kwam, tijdzone-instelling en locatie, browserinformatie en taal.

Navigatiegegevens Dit omvat informatie over uw interacties met onze websites, onze diensten, e-mails, producten of reclame, evenals statistische gegevens met betrekking tot deze interacties.

Sollicitatiegegevens Hieronder vallen gegevens voor het afhandelen van de sollicitatieprocedure zoals CV/beroepsachtergrond, foto, geboortedatum, contactgegevens.

Persoonlijke gegevens van onze zakenpartners Hieronder vallen de contactgegevens van de contactpersonen bij onze zakenpartners.

3.2 Verwerking van gevoelige gegevens

Bepaalde categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken voor de hieronder genoemde doeleinden worden gecategoriseerd als "gevoelige" persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor de gezondheids- en medische gegevens en de gegevens met betrekking tot uw verzorging, zoals hierboven beschreven, die wij kunnen verwerken.

We verwerken echter alleen gevoelige gegevens

Waar vereist of toegestaan door de toepasselijke lokale wetgeving;

met gebruikmaking van passende waarborgen om de bescherming van dergelijke "gevoelige" persoonsgegevens te waarborgen; en

als u ons vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als u echter geen uitdrukkelijke toestemming geeft voor de verwerking van uw gezondheids- en medische gegevens en uw gegevens in verband met uw zorg, kunt u geen gebruik maken van de hierboven beschreven diensten in de winkels en via de websites en diensten.

4 Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij zijn verplicht om uw gegevens te gebruiken voor doeleinden die voortvloeien uit de aard van onze relatie. Afhankelijk van de context waarin uw gegevens worden verzameld, kunnen ze voor een of meer van de volgende doeleinden worden gebruikt:

Doel

Volgen en uitvoeren van uw in-store en online bestellingen en klantenservicebeheer

Gegevens

 • Voorbereiding van een aanbieding;
 • Beheren van productverkoop, online en in-store bestellingen (aankoop, levering en levering van producten en diensten) 
 • Beheren van facturatie en garantie; 
 • Beheren van de follow-up en levering van klantenservice en klantrelaties (inclusief bijv. retourzendingen, garantie en klantenservice); 
 • Het beheren van contactologie en potjes over de levering van de bestelling aan de klantenservice 

Wettelijke basis

Sluiting van contract

Doel

Beheer van transacties en mogelijke onbetaalde facturen

Details

Veilig online en in de winkel betalen (rekening houdend met factureringsverplichtingen)
 

Incidenten met betrekking tot betalingen en schulden beheren;
 

Potentieel onbetaalde facturen verwerken:

Bekende onbetaalde facturen identificeren
 

U informeren over dit onbetaalde bedrag, over de opties die u hebt om het te vereffenen, over de mogelijkheid om opmerkingen te maken en, indien nodig, om een herziening van uw situatie te vragen.
 

Wettelijke basis

Sluiting van het contract

Doel

Aanmaken en beheren van rekeningen en inschrijvingen

Details

 • U toestaan om u te registreren op onze websites en uw eigen account aan te maken
   
 • Het leveren van de diensten die beschikbaar zijn via de Websites en de Diensten (bijv. het beheren van het registratieproces en de toegang tot de account, accountbeheer, herinneringen aan producten in het winkelmandje, enz.)
   
 • Uw klantprofiel beheren;
   
 • Deelname aan onze engagementprogramma's mogelijk maken;
   
 • Deelname aan onze wedstrijden, prijsvragen en initiatieven mogelijk maken;
   

Wettelijke basis

Toestemming

Doel

Communicatie tussen ons

Details

 • Om u commerciële en promotionele berichten en periodieke updates te sturen (bijv. per e-mail, telefoon, SMS/MMS, post, sociaal netwerk en nieuwsbrief) over onze producten, diensten, initiatieven en evenementen;
   
 • Onze gepersonaliseerde commerciële aanbiedingen te beheren op basis van de analyse van je persoonlijke gegevens in termen van uitgaven, productcategorie, geboortedatum en aankoopmethoden);
   
 • aan uw verzoeken te voldoen (bijv. het beheren van informatieverzoeken, het boeken van oogtests, het aanbieden van de functie "delen met een vriend", u op de hoogte stellen met de functie "weer op voorraad", enz.)
   

Wettelijke basis

Toestemming

Doel

Prestaties oogcontroles

Details

 • U kunt gebruik maken van de oogcontroleservice van uw opticien (beheer van afspraken, recepten, enz.);
   

Wettelijke basis

Toestemming

Doel

Doeleinden van de analyse

Gegevens

 • Beheer van gepersonaliseerde inhoud en communicatie;
   
 • Het uitvoeren van statistische analyses van klantgroepen;
   
 • Analyseren van de prestaties van onze websites en diensten, onze media-investeringen en marketingcampagnes en onze webbestellingen;
   

Wettelijke basis

Toestemming

Doel

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Details

 • De vereisten van wetten, voorschriften, protocollen en nationale en EU-wetgeving (inclusief de doelstellingen voor medische hulpmiddelen) moeten worden nageleefd;
   
 • De besluiten van overheidsinstanties uitvoeren;
   
 • Beheer van zorg met betrekking tot ziektekostenverzekeringen en aanverwante organisaties (medische diagnoses, gezondheidszorg, beheer van zorg of behandeling en beheer van zorgdiensten geleverd door een zorgprofessional;
   
 • Beheer van verzoeken om uw rechten uit te oefenen.
   
 • Traceerbaarheid van producten (Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen);
   
 • Bewaren van gegevens met betrekking tot boekhoudkundige en fiscale verplichtingen
   
 • Fraudepreventie (er worden bepaalde geautomatiseerde of handmatige procedures gebruikt om uw online betalingen te verifiëren en betalingsfraude en identiteitsdiefstal te bestrijden)
   

Wettelijke basis

Wettelijke verplichting

Doel

Het nastreven van legitieme belangen

Gegevens

 • Om u per e-mail commerciële berichten te sturen over soortgelijke producten, evenementen en diensten die al aan u zijn aangeboden, tenzij u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking op het moment van verzamelen en op het moment van elke communicatie.
   
 • Het doen gelden of verdedigen van juridische claims in gerechtelijke, administratieve of buitengerechtelijke procedures met betrekking tot onze rechten, die van onze groepsmaatschappijen en/of onze vertegenwoordigers, aandeelhouders, functionarissen en directeuren;
   
 • Om de technische administratie van de Sites en de Services en hun operationele functies mogelijk te maken, met inbegrip van het oplossen van technische problemen, het uitvoeren van tests, updates en upgrades die niet kunnen worden uitgevoerd met niet-persoonlijke gegevens;
   
 • Het voorkomen of opsporen van frauduleuze activiteiten of misbruik van de Sites en de Diensten of tegen de EssilorLuxottica Groep en/of gebruikers van de Sites en de Diensten;
   
 • Het voltooien van een mogelijke fusie, verkoop van activa, overdracht van alle of een aanzienlijk deel van het bedrijf of financieringstransactie door de persoonsgegevens bekend te maken en over te dragen aan de derde partij(en) die betrokken is (zijn) bij de transactie als onderdeel van de transactie;
   
 • Het uitvoeren van enquêtes en marktonderzoeken met betrekking tot onze producten en diensten per post of e-mail;
   
 • Anonimiseren van persoonlijke gegevens om statistische analyses uit te voeren.
   

Wettelijke basis

Gerechtvaardigd belang

5 Hoe verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

5.1 Hoe verwerken we uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonsgegevens worden zowel elektronisch als handmatig verwerkt, uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is om de bovengenoemde doeleinden te verwezenlijken.

Wij zetten ons in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

We willen u erop wijzen dat het wachtwoord een van de beschermingsmechanismen van de account is. U wordt daarom verzocht een wachtwoord te gebruiken dat voldoende veilig is en op een veilige plaats wordt bewaard, de toegang ertoe te beperken tot uw eigen computers en browsers en de verbinding te verbreken na een bezoek aan de Sites en/of Diensten.

Alle door u verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers, waarbij passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, om de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens te waarborgen en om het juiste gebruik van de informatie te garanderen.

Daarnaast wordt een beveiligd systeem gebruikt om creditcardbetalingen te autoriseren en frauduleuze activiteiten op te sporen. We gebruiken de SSL-standaard (Secure Sockets Layer) om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen.

5.2 Wij delen uw persoonlijke gegevens met andere aangesloten bedrijven in de groep

EssilorLuxottica is een wereldwijde organisatie met kantoren en activiteiten over de hele wereld. De meeste van uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt in een aantal wereldwijde toepassingen die worden gebruikt door dochterondernemingen van EssilorLuxottica over de hele wereld. Het grootste deel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd door de gerichte diensten van twee bedrijven: Essilor International en Luxottica Group S.p.A.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met bepaalde dochterondernemingen of merken van de EssilorLuxottica Groep, op basis van uw voorkeuren en belangen in verband met die dochterondernemingen of merken voor de doeleinden die in deze Privacykennisgeving worden uiteengezet, in elk geval binnen of buiten uw land voor zover toegestaan en vereist door de toepasselijke wetgeving en/of in andere omstandigheden met uw toestemming.

We kunnen uw gegevens ook delen voor onze interne zakelijke, technische of marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om u soortgelijke producten of diensten aan te bieden).

5.3 Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

a) Dienstverleners

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze externe dienstverleners die zich bezighouden met verwerkingsactiviteiten die ons diensten of ondersteuning en advies bieden, met inbegrip van maar niet beperkt tot technologie, boekhouding, administratie, juridische zaken, verzekeringen, IT, marketing en gegevensanalyse.

Elke dienstverlener handelt als gegevensverwerker namens ons en in overeenstemming met de instructies van ons op basis van een specifieke overeenkomst krachtens artikel 28 van de GDPR, waarin zijn verplichtingen worden uiteengezet en de implementatie wordt gegarandeerd van passende technische en organisatorische maatregelen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en uw rechten te beschermen.

Wij eisen dat een dergelijke externe leverancier onder strenge controle staat en passende garanties biedt voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

b) Zakelijke partners (bijv. fabrikanten en merken van contactlenzen)

Als uw bestelling rechtstreeks door de fabrikant wordt geleverd, geven wij uw gegevens door aan onze distributiepartners.

In deze gevallen is de omvang van de doorgegeven gegevens echter beperkt tot het noodzakelijke minimum.

Onze partners zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en zijn verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en te voldoen aan onze eigen normen voor gegevensbescherming. Het is onze partners in het bijzonder niet toegestaan om de gegevens van onze klanten voor reclamedoeleinden aan derden door te geven.

c) Verkoop of fusie

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook doorgeven

in het geval we een bedrijf of activa verkopen, in welk geval we uw persoonsgegevens kunnen doorgeven aan de potentiële koper van dergelijke bedrijven of activa; of

als we sommige of al onze activa verkopen, kopen, fuseren met, overnemen van, samenwerken met of verkopen aan andere bedrijven of ondernemingen. Bij dergelijke transacties kunnen uw persoonsgegevens deel uitmaken van de overgedragen activa.

We kunnen alle informatie die we verzamelen delen in verband met een grote bedrijfstransactie, zoals de verkoop van een website, fusie, consolidatie, verkoop van activa, of in het onwaarschijnlijke geval van faillissement.

d) Externe aanbieders van sociale netwerken

Als u ervoor kiest om in te loggen op de Websites en/of de Services via toepassingen voor sociale netwerken of uw account koppelt aan uw openbare profielen op sociale netwerken en uw handelingen op de Website en/of de Services deelt via de relevante plug-ins (bijv. Facebook Connect, I like, fb share, etc.) op deze kanalen, kunnen deze externe diensten mogelijk informatie over u verzamelen, waaronder informatie over uw activiteiten op de Websites en/of de Services. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze services wordt niet geregeld door deze Privacykennisgeving, maar door hun eigen privacybeleid.

YouTube

Linkedin

Facebook

Instagram

Google

e) Juridische procedure

Wij zijn gerechtigd uw persoonsgegevens bekend te maken aan autoriteiten, rechtbanken, administratieve instanties of andere bevoegde derden (waaronder, zonder beperking, advocaten) indien de bekendmaking van persoonsgegevens wordt vereist door de wet, regelgeving of een gerechtelijk bevel of indien een dergelijke bekendmaking noodzakelijk is voor de bescherming en verdediging van onze rechten.

f) Andere gevallen

Wij kunnen u vragen of u uw gegevens wilt delen met andere derden die niet elders in dit Privacybeleid worden beschreven. Daarnaast verkopen, verhuren of leasen wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

De bovengenoemde ontvangers verwerken uw persoonsgegevens als gegevensbeheerders, gegevensverwerkers of agenten, afhankelijk van de omstandigheden.

Een volledige lijst van gegevensverwerkers is op verzoek verkrijgbaar via de contactgegevens in deze Privacyverklaring.

5.4 Worden uw persoonlijke gegevens grensoverschrijdend doorgegeven?

Gezien de aanwezigheid van EssilorLuxottica in vele landen over de hele wereld en om u wereldwijd een gepersonaliseerde service te kunnen bieden, kunnen sommige van uw gegevens worden verzameld, geraadpleegd of opgeslagen buiten het land waar u woont.

Als gevolg hiervan kunnen uw persoonlijke gegevens worden ingezien en/of overgedragen naar landen die geen wetten voor gegevensbescherming hebben die gelijkwaardig zijn aan de wetten die gelden in de Europese Economische Ruimte (EER).

In dergelijke gevallen zal EssilorLuxottica ervoor zorgen dat er te allen tijde passende waarborgen zijn om te verzekeren dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door een andere EssilorLuxottica entiteit, zullen de waarborgen gebaseerd zijn op de verplichtingen die zijn aangegaan op basis van (i) een specifieke overdrachtsovereenkomst die bindend is voor de EssilorLuxottica entiteit die betrokken is bij de verwerking en (ii) een reeks gemeenschappelijke regels die van toepassing zijn via het Privacybeleid van de EssilorLuxottica Groep.

Als uw gegevens worden verwerkt door EssilorLuxottica entiteiten of derden buiten de Europese Economische Ruimte, zal EssilorLuxottica ervoor zorgen dat specifieke contractuele bescherming wordt geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat aan deze vereiste wordt voldaan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving krachtens Artikel 44 en volgende van de GDPR.

Voor meer informatie over de passende of geschikte waarborgen en de manier waarop u een kopie kunt verkrijgen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die in deze Privacykennisgeving zijn vermeld.

5.5 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens of een deel daarvan zo lang als strikt noodzakelijk is om de volgende redenen:

(a) Om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens;

(b) Om te voldoen aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen;

(c) Zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Bij het bepalen van de juiste bewaarperiode voor persoonlijke gegevens houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico op schade door ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en of we deze doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Gegevens gebruikt om nakoming van het contract aan te tonen: 10 jaar

Gegevens van klanten voor marketingactiviteiten: 10 jaar - vanaf de laatste interactie met ons

Gegevens van geïnteresseerde partijen voor marketingactiviteiten: 3 jaar - vanaf de laatste interactie met ons

Bewijs betreffende de uitvoering van uw rechten in overeenstemming met punt 7: 3 jaar

Sollicitatiegegevens: 6 maanden - uitzondering punt 2 - e

In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonlijke gegevens anonimiseren, zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht; in dat geval kunnen wij deze informatie gebruiken zonder u daarvan verder in kennis te stellen.

5.6 We houden uw gegevens veilig, actueel en nauwkeurig

Wij zijn verantwoordelijk voor de beveiliging en nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken en moeten de gegevens actueel houden. We hebben stappen ondernomen om dubbele kopieën van gegevens te voorkomen en om het bijwerken van gegevens die in de loop van de tijd kunnen veranderen te vergemakkelijken.

6 Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij beschouwen de bescherming van persoonlijke gegevens als een belangrijke prioriteit.

In dit opzicht hebben we passende maatregelen en waarborgen genomen om de persoonlijke gegevens die we verwerken te beschermen.

Dit wordt weerspiegeld in de procedures van EssilorLuxottica die worden beschreven in het EssilorLuxottica Group Data Protection Programme, Guidelines and Principles, evenals in de specifieke maatregelen die binnen de Groep worden geïmplementeerd.

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of zonder toestemming toegankelijk zijn, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot werknemers, agenten, contractanten en andere derden die deze gegevens nodig hebben voor hun werk. Zij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen in onze opdracht en zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Deze maatregelen variëren van technische beveiligingsmaatregelen om IT-systemen te beschermen tot fysieke beveiligingsmaatregelen op de locaties van EssilorLuxottica. EssilorLuxottica verplicht haar medewerkers ook deel te nemen aan trainingen op het gebied van informatiebeveiliging en gegevensbescherming. Details over deze maatregelen kunnen worden opgevraagd bij de afdeling Informatiebeveiliging van de Groep.

Wij beschikken over procedures om vermoedelijke inbreuken op de gegevensbeveiliging te behandelen en zullen u en de relevante regelgevende instanties op de hoogte stellen van een inbreuk indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

7 Uw rechten

U kunt elk van de volgende rechten uitoefenen, onder voorbehoud van verificatie van uw identiteit indien van toepassing:

(a)Recht op informatie en toegang

U kunt verzoeken dat het bestaan van uw persoonsgegevens wordt bevestigd en dat u wordt geïnformeerd over de inhoud, de doeleinden van de verwerking, de categorieën ontvangers, de duur van de opslag en de bron, en dat u een kopie ontvangt van de persoonsgegevens die momenteel in onze databases zijn opgeslagen.

b)Recht op rectificatie

U kunt verzoeken om correctie van de persoonsgegevens die in onze databases zijn opgeslagen. Wij kunnen niet voldoen aan een verzoek tot wijziging van persoonsgegevens als wij van mening zijn dat de wijziging in strijd is met een wet of wettelijke bepaling of ertoe leidt dat de informatie onjuist is.

c)Recht op beperking van de verwerking

Indien nodig kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Als een dergelijke beperking niet mogelijk is, zullen wij u hierover informeren. U kunt dan alle andere rechten op grond van deze Privacyverklaring uitoefenen, waaronder het intrekken van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

d)Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Indien van toepassing hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw specifieke situatie indien de verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Daarnaast heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen verwerking waarbij persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, waaronder profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.

Als een dergelijk bezwaar niet mogelijk is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. U hebt dan de mogelijkheid om een ander recht uit te oefenen in overeenstemming met deze mededeling inzake gegevensbescherming, bijvoorbeeld om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

e)Recht op wissen

Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Na ontvangst van een dergelijk verzoek tot wissen zullen wij de ontvangst bevestigen, uw verzoek beoordelen, een beslissing nemen en u van deze beslissing op de hoogte stellen.

f)Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Op verzoek kunnen wij u kopieën van uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, voor zover dit mogelijk is en wordt bepaald door de lokale wetgeving. Als een dergelijk verzoek niet kan worden gehonoreerd, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. U krijgt dan de gelegenheid om eventuele andere rechten op grond van deze kennisgeving uit te oefenen, waaronder het intrekken van uw toestemming. Waar nodig zullen we ervoor zorgen dat dergelijke wijzigingen worden doorgegeven aan vertrouwde derden.

g) Recht om toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming, kunt u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Na ontvangst van een dergelijke intrekking van toestemming, zullen wij de ontvangst bevestigen en de verwerking van uw persoonsgegevens staken.

h)Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en/of met ons antwoord op een verzoek om uw rechten uit te oefenen, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Om uw recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met:

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein,

Holstenstraße 98, 24103 Kiel,

Telefoon: +49 431 988-1200, Fax: +49 431 988-1223

E-mail: mail@datenschutzzentrum.de

Homepage: www.datenschutzzentrum.de

We bieden je ook tools om je persoonlijke gegevens bij te werken en te wijzigen. Elke geregistreerde gebruiker heeft namelijk toegang tot zijn eigen gegevens en kan deze bijwerken (bijvoorbeeld via de gebruikersaccount).

Je kunt ook je voorkeuren wijzigen en bijwerken met betrekking tot de manier waarop je e-mails of andere communicatie van ons wilt ontvangen. U kunt ook verzoeken om uw accountgegevens te verwijderen.

Voor informatie over hoe u uw toestemming voor cookies kunt intrekken, verwijzen wij u naar de Cookie Notice.

8 Hoe kunt u contact met ons opnemen?

8.1 Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is 4Care GmbH, gevestigd aan Fraunhoferstr. 17, 24118 Kiel, Duitsland.

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze gegevensbeschermingsverklaring of de gegevensverwerking door 4Care GmbH, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (externe functionaris voor gegevensbescherming):

ePrivacy GmbH

vertegenwoordigd door Prof. Dr. Christoph Bauer

Grosse Bleichen 21

20354 Hamburg

8.2 Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

4Care GmbH heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die kan worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres datenschutz@4care.de of op het adres dat wordt vermeld in de paragraaf "HOE KAN U CONTACT MET ONS OPNEMEN?" van deze privacyverklaring. 

9. hoe kunt u de wijzigingen in deze privacyverklaring volgen?

Om juridische en/of organisatorische redenen kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd. We raden u daarom aan deze Privacykennisgeving regelmatig te controleren en de meest recente versie te raadplegen. De datum van de laatste bijwerking vindt u aan het begin van deze privacyverklaring.

In elk geval zal er altijd een bijgewerkte versie van de Privacyverklaring beschikbaar zijn op de Websites en de Diensten, en we zullen u bovendien informeren als we wijzigingen aanbrengen die uw rechten op het gebied van gegevensbescherming wezenlijk beïnvloeden.

Schrijf u in op de nieuwsbrief en ontvang een waardebon van € 8!